+420 723 070 531

Ekologický audit

Společnost ČECH-ODPADY s.r.o. zajišťuje ekologické audity sloužící k vyhodnocení a kvantifikaci ekologických rizik spojených s provozem, plánovaným projektem nebo realizovaným výrobkem a následně i ke zmírnění a odstranění jejich dopadů na životní prostředí. V rámci ekologického poradenství Vaší firmě komplexně zpracuje ekologický audit, který vyhodnotí stávající provoz a soulad s platnou legislativou z hlediska  nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, předcházení haváriím a ekologické újmě z hlediska ochrany životního prostředí. V rámci komplexnosti služeb ČECH-ODPADY s.r.o. zajistíme i školení zaměstnanců ve výše uvedených oblastech i v rámci ISO 14001.

Při provádění auditů se musí brát v úvahu všechny ekologické aspekty.

Jedním z hlavních důvodů ekologických auditů je vyhnout se budoucím finančním ztrátám, které by mohly vzniknout nedostatečným vyhodnocením a následným odstraňováním škod na životním prostředí. Zároveň se vyhnete případným sankcím příslušných správních orgánů.

Přínosem našeho ekologického auditu je objektivní posouzení systému řízení environmentálních aspektů vyplývajících z konkrétních probíhajících či plánovaných činností firmy. Výstupem je navržení řešení problémů a takových změn ve struktuře firmy, které dokážou eliminovat zátěže životního prostředí na minimum.

Tyto služby pro Vás velice rádi zařídíme v naší kanceláři v Českých Budějovicích, popř. ve Vaší firmě.