+420 723 070 531

Nakládání s nebezpečnými odpady

Veškeré nakládání s odpady a odpadové hospodářství je prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, s předpisy tento zákon provádějícími a ostatními souvisejícími právními předpisy (vodní zákon, zákon o ovzduší, zákon o chemických látkách, zákon o ochraně veřejného zdraví, atd.).

Odvoz nebezpečných odpadů z místa původu do místa zneškodnění realizujeme v souladu s „Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR“. Všechny druhy přepravovaných nebezpečných odpadů jsou při přepravě vybaveny identifikačními listy nebezpečného odpadu a dále evidovány, včetně opatření při nehodách, haváriích a požárech a zásad první pomoci.

Společnost ČECH-ODPADY s.r.o. zajišťuje komplexní odborné poradenství a pomoc při plnění legislativních požadavků v oblasti odpadového hospodářství. Dále nabízíme odborná školení zaměřená na problematiku nakládání s odpady.

ČECH-ODPADY s.r.o. nabízí tyto služby:

  • Zajišťování výkonu externího poradce při nakládání s odpady - odpadového hospodáře.
  • Vedení firemní evidence odpadů (poradíme Vám, jak evidovat produkci odpadů v souladu s legislativou, případně povedeme Vaší evidenci).
  • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů (poradíme Vám, jak odpady zařadit dle katalogového čísla a jak správně třídit odpady v místě jejich vzniku).
  • Zpracování „hlášení o produkci a nakládání s odpady“.
  • Zpracování statistického výkazu „ODPADY“ pro Český statistický úřad.
  • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO).
  • Označení sběrných prostředků a nádob na tříděný odpad.
  • Zpracování základního popisu odpadu. Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ukládá povinnost vypracování základního popisu odpadu, která se týká všech, kteří předávají odpady k uložení na skládky.
  • Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení.
  • Zpracování žádostí o netřídění odpadů.

tuv-logoNa všechny uvedené činnosti má spol. ČECH-ODPADY s.r.o. vyškolené odborné pracovníky, příslušná povolení a certifikace.

Společnost ČECH-ODPADY s.r.o. je certifikována dle ISO 14001 a dle ISO 9001.