+420 723 070 531

Vodní hospodářství dle zákona 254/2001

Ochrana vod (vodní hospodářství) je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU. Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000. Ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou upřesněna či rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, vyhlášky).

Společnost ČECH-ODPADY s.r.o. zajišťuje komplexní poradenství i možnost odborného školení pro oblast vodního hospodářství. Vše Vám velice rádi upřesníme v naší kanceláři v Českých Budějovicích.

Co nabízíme:

  • Zastupování zákazníka při jednání s orgány státní správy ve věci vyřizování náležitostí vodoprávních úřadů.
  • Vedení evidence v souladu s vodním zákonem, sledování dodržování zákonných lhůt – hlášení, přiznání a výpočty bilancí.
  • Výpočet poplatku a zpracování poplatkového hlášení.
  • Průběžně sledování a v součinnosti se zákazníkem zajišťování plnění povinností, vyplývajících z obecně platných vodohospodářských právních předpisů a rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů a dalších orgánů státní správy ve vodním hospodářství.
  • Spolupráci při navrhování a vyhodnocování odpovídajících vodohospodářských opatření souvisejících s rozvojem výroby nebo při změnách technologie.
  • Zajištění vydání příslušných souhlasů (např. povolení k odběru povrchových a podzemních vod, povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, povolení k provedení, případně změnám vodních děl (např. ČOV, vodovodů, kanalizačních stok, apod.)) nebo ke změnám jejich užívání, povolení k vypouštění takových odpadních vod do veřejné kanalizace, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí čištění, souhlas ke zřízení skladů, nádrží a skládek látek, které by mohly ohrozit nebo zhoršit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod.
  • Vedení záznamů o typech a vlastnostech závadných, nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek, se kterými zákazník zachází.
  • Zpracování plánů opatření pro případy havárie a zajištění jejich schválení příslušnými vodoprávními úřady.
  • Zajištění ve spolupráci s klientem realizace opatření potřebných ke zneškodnění případné havárie a k nápravě případných škod.